nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Spotkanie z Dyrekcją MOW NFZ w Krakowie

data publikacji: 2009-01-20

 

Szanowni Państwo !

W dniu dzisiejszym odbyło sie spotkanie przedstawicieli Świadczeniodawców z Dyrekcją MOW NFZ w Krakowie. Tematem spotkania były bieżące sprawy podstawowej opieki zdrowotnej. Proszę o zapoznanie się z treścią protokółu ze spotkania.

 

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA
PRZEDSTAWICIELI ŚRODOWISKA POZ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
 Z DYREKCJĄ MOW NFZ w KRAKOWIE
 
 
 
Obecni:
- ze strony MOW NFZ w Krakowie:
Krzysztof Mawlichanów – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych,
Krzysztof Mydel - Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej,
Ewa Jakubowska - Kierownik Sekcji ds. POZ i Programów Profilaktycznych,
Elżbieta Fryźlewicz – Chrapisińska - prawnik - Dział Obsługi Umów,
Leszek Świerczek – prawnik - Dział Obsługi Umów,
Elżbieta Szymczak – Dział Rozliczeń Umów,
Krzysztof Widłak – Wydział Informatyki,
Bożena Kaczmarczyk – Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej,
Łukasz Żołądek - Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej,
Dawid Sikora - Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej,
Urszula Ścibor – Wydział Spraw Świadczeniobiorców
Mariusz Klusek – Kierownik Działu Organizacyjnego - Protokolant
 
- ze strony POZ przedstawiciele:
Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego,
Kolegium Lekarzy Rodzinnych,
(lista obecności w załączeniu)
 
 
1.      Pan Dyrektor K. Mawlichanów powitał zebranych i rozpoczął spotkanie.
2.      Pan K. Widłak poinformował, że Oddział aktualnie importuje deklaracje i od 1 lutego komunikaty xml będą przyjmowane od Świadczeniodawców. Pan Dyr. K. Mawlichanów przedstawił stanowisko Funduszu dotyczące sprawozdawczości. Poinformował, że ostatecznym terminem przekazania zbiorczej i szczegółowej sprawozdawczości POZ za 2008 rok jest data 14 lutego 2009 roku. Pan dr J. Radziszowski złożył wniosek, aby MOW NFZ zamieścił na stronie internetowej komunikat zawierający informacje, które dane powinny być sprawozdawane przez Świadczeniodawców POZ.
3.      Pan dr T. Sobalski złożył wniosek, aby na stronie internetowej zamieścić tekst jednolity umowy w rodzaju POZ, uzasadniając to faktem, iż ze względu na dużą ilość aneksów do obowiązującej umowy Świadczeniodawcy mają problem z interpretacją umów. Pan Dyr. K. Mawlichanów złożył deklaracje, że Oddział rozważy propozycje złożoną przez środowisko POZ.
4.      Pan dr T. Sobalski wystąpił z wnioskiem o wyjaśnienie problemów związanych ze sprawozdawczością i błędami (różnicami) wynikającymi z danych sprawozdawanych przez Świadczeniodawców i rozliczonych przez Fundusz. Problem ten dotyczy głównie zapłaty za fluoryzacje uczniów. Przedstawiciele Funduszu wyjaśniają, iż problemy mogą być związane z różnicą w oprogramowaniu komputerowym i koniecznością „oflagowania” poszczególnych osób, którym udzielono świadczenie.
5.      Przedstawiciele środowiska POZ wnoszą o jednoznaczne zdefiniowanie i doprecyzowanie pojęć w przypadku pacjentów leczonych na cukrzycę i pacjentów leczonych na choroby układu krążenia finansowanych przy użyciu współczynnika „3”. Pan Dyr. K. Mawlichanów zadeklarował, że na stronie MOW NFZ zamieszczony zostanie  komunikat precyzujący tego typu pojęcia.
6.      Pan dr J. Radziszowski złożył wniosek, aby na stronie internetowej Oddziału zamieścić komunikat wyjaśniający zasady wydawania skierowań na badania kosztochłonne. Równocześnie przedstawiciele środowiska POZ wnoszą o przypomnienie komunikatu z 12 marca 2008 roku dotyczący ww. kwestii oraz listy świadczeniodawców z którymi zawarte zostały umowy na realizacje ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych na rok 2009.
7.      Pan Dyr. K. Mawlichanów poinformował o stanowisku Funduszu, iż w przypadku braku sprawozdawczości po stronie Świadczeniodawców Oddział ma prawo nakładania kar umownych i wyciągania sankcji finansowych. Równocześnie Pani E. Fryźlewicz – Chrapisińska poinformowała, że najpóźniej do 23 stycznia wszystkie prawidłowo podpisane w wersji papierowej umowy i złożone w Oddziale oraz  poprawne aktualizacje zaskutkują podpisaniem umów w systemie.
8.      Deklarowany przez Fundusz termin udostępnienia aplikacji planowany jest na dzień 1 lutego 2009 roku. W tej sytuacji świadczeniodawcy POZ zobowiązują się do przesłania pełnej sprawozdawczości w terminie do 10 lutego. W sytuacji naruszenia ww. terminu przez Fundusz Świadczeniodawcy będą mieli prawo do przesłania pełnej sprawozdawczości w kolejnym ustalonym terminie.
9.      Dr J. Radziszowski wnosi o wyjaśnienie wątpliwości związanych z zapisem w materiałach szczegółowych dotyczących możliwości zbierania deklaracji przez lekarza POZ pracującego w wymiarze mniejszym niż na pełny etat. Zdaniem dr E. Jakubowskiej lekarz POZ powinien być dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00 zgodnie z Zarządzeniem nr 105/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 listopada 2008 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ. Przedstawiciele środowiska POZ nie zgadzając się z przedstawionym stanowiskiem wnoszą o pisemną wykładnie ww. problemu.
10. Dr J. Radziszowski podnosi problem terminu obowiązywania umów na opiekę całodobową. Według zapisów umowy obowiązuje ona do 31 grudnia 2009 roku, natomiast warunki finansowe zostały ustalone do 31 marca 2009 r. Zdaniem dr E. Jakubowskiej umowy będą obowiązywały do 30 czerwca 2009 roku. Dr J. Radziszowski zadał pytanie kiedy zostaną podjęte rozmowy, celem uzgodnienia stawki na kolejny okres rozliczeniowy. Pan Dyr. K. Mawlichanów poinformował, iż rozmowy zostaną podjęte w terminie po przedstawieniu stosownych informacji z Centrali Funduszu. Dodatkowo Dyr. K. Mawlichanów poinformował, iż Oddział na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji na temat struktury zmian opieki całodobowej. O zmianach Świadczeniodawcy zostaną poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem – z doświadczenia wynika, iż dotychczasowe prawa nabyte funkcjonują zgodnie z obowiązującym prawem.
11. Dr J. Radziszowski podnosi problem terminu ponownego zbierania deklaracji przez lekarza POZ pracującego w kilku miejscach (styczeń 2010) w przypadku umów wygasających z końcem 2008 i 2009 roku. Równocześnie wnosi o przedstawienie pisemnej interpretacji ww. kwestii.
12. Przedstawiciele środowiska POZ wnoszą o założenie filtra na stronie internetowej w SIMP-ie wskazującej pacjentów, którzy mogą być dopuszczeni do programu profilaktycznego leczenia chorób krążenia (wraz ze szczegółową instrukcją)  w przypadku nie wykonania tych badań 100 % w 2008 roku.
13. Dr T. Sobalski wnosi o przekazanie informacji Świadczeniodawcom na temat kompletności sprawozdawczości i ewentualnych przyczyn jej niekompletności przez system ISI. Zdaniem Oddziału stosowne informacje zostaną przekazane do dnia 30 stycznia 2009 r.
 
 
Na tym spotkanie zakończono.
 
Przedstawiciele POZ:                                                                       MOW NFZ w Krakowie:
 
 
Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego KZLO
Dr Jerzy Radziszowski

⇐ Powrót